Gündelik Dışı Bedenin Aksiyonu ve Karşı Gerçekçi Oyunculuk

 

1. GÜN

Doğu Tiyatrosu ve Gündelik Dışı Beden Kullanımı

1- Ağırlık merkezinin değiştirilmesi ve beden dengesinin bozulması yoluyla oyuncunun eyleminin enerjisine odaklanmasının sağlanması

2- Kasların karşıt yöndeki gerilimiyle hareketin sürecinin incelenmesi

3- Potansiyel enerjinin hareket enerjisine dönüşümünün farkındalığını yaratmak için dinamik hareketsizlik ilkesinin benimsenmesi

Doğulu ve Batılı gösterim tekniklerinin temel eylem anlayışı gündelik ve gündelik dışı beden kullanımıdır. Batı’da bu ayrım kesin çizgilerle belirlenmezken Doğu’da iki teknik arasındaki farklar çok net bir biçimde ayrılmıştır. Gündelik beden kullanımı tekniğinde, doğal kabul edilen ve kendiliğinden olagelen en az enerjiyle en etkili sonucu elde etmeye yönelik bir takım hareketler söz konusudur. Gündelik dışı tekniklerde amaç akrobat ve dansçıların eyleminde 

 

2. GÜN

Craig’in Simgeciliği ve Kukla Beden İlişkisi Üzerine Denemeler

Psikolojik gerçekçilik anlayışındaki oyuncuların kendi içsel çelişkilerinden, zaaflarından ve metnin aracı olmaktan kurtularak, hareketlerinin bilincinde olan kuklasal bir disipline ulaşması

Oyuncunun uzakdoğu tiyatrosundaki simgesellik fikrini özümseyen   anlayışı benimsemesi

Oyuncunun oynadığı karakterin ruhsal durumuyla özdeşleşmek yerine onu hareket ve simgelerle yeniden yaratması

Oyuncunun rol ezberleme, ona nasıl bir duygu katacağını düşünme ve doğal olmak kaygısı gibi gerçekçi oyunculuk anlayışından sıyrılıp; yaratıcılığını kullanacak şekilde ve “hareket dramın özüdür” felsefesinin etkisinde kendi bedensel enstrümanları ile anlatımını tasarlayabilmesi

 

3. GÜN

Rus Biçimselcilerinden Mayerhold Tiyatrosu ve Biyomekanik Oyunculuk

Oyuncunun psikolojik gerçekçi yaklaşımdan kurtularak, iç eylemin yerini fiziksel eylemlerin ve bunların sonucunda kazanılan duygusal tepkimelerin aldığı, belli kas etkinlikleriyle istenilen duyguları refleks olarak üretmeye dayalı, “dıştan içe” oyunculuğu benimsemesi

Oyuncunun duygularını geri plana atıp, duyguların detaylarını harekete dayalı fizikselleştirmeye yöneltmesi. Sahnelemede hareketi temel ilke kabul edip bir makine ya da kukla gibi olmanın gerektiğine inanması, yatay olduğu kadar dikey biçimde de hareket edebilmesi

 

4. GÜN

Karşı Gerçekçilik ve Kutsal Oyunculuk Jerzy Grotowski, Peter Brook ve Eugenio Barba Grotowski ve Bir Uzakdoğu Dansı Butoh

Oyuncunun fiziki gücünün ve olanaklarının üstesinden gelmesi, bilinçaltına inerek hiçleşmesi, tinsel ve fiziksel güçlerini birleştirerek belli bir anlam bütünlüğüne ulaşmasını sağlayacak biçimde çalışması. Bir böceğin dansı denilebilecek Butoh Dansının hareket biçimi ile kendi hareketinin özünü sağaltması.

Brook

Oyuncunun amacına tam olarak ulaşabilmek için zihinsel uyanıklığı, duyguları ve dengeli bir beden kullanımını tam bir uyum içinde sentezlemek zorundalığı.

 

5. GÜN

İlkel Maskeden Comedia Dellarte’ye Maskenin Harekete Etkisi Var Olmayan maske Clown ve Bufon

Oyuncunun ifade biçiminde yüzünü değil bedenini daha güçlü bir şekilde ortaya koyması, maskelerin uzamda bedeni tasarlayan ve oyunu yaratan hareket yapıları olduğunun farkındalığına ulaşması

Maske sayesinde oyuncunun yüzünü yok etmesi; bakışının yerini maskenin, yüzünün yerini ise bedeninin alması dramatik akrobasi ve hareket analizi içeriğinde mim sanatının çeşitli türlerini, clown ve bufon anlayışlarını tanıması ve özümsemesi

 

6. GÜN

Çıkarımlar ve Final Sunumları

1- Oyuncunun metnin yorumcusu olmasından ziyade yönetmenin sorumluluğunu üstlenen, performansın yaratıcısı olduğu fikrini benimsemesi

2- Kültürel ve tarihsel anlamda insan hayatını sembolize eden bir ifade tekniği ile çalışması, tercih edeceği hareket ve jestler ile mutlaka bir şeyi imlemesi

3- Sahnelemede aksesuar ve kostümün metaforik ve sembolik olarak kullanılması

4- Oyuncunun rolü canlandırmada akrobasi, dans, clown, bufon vb gibi tekniklerden yararlanması

5- Oyuncunun seyirci ile arasında diyalektik bir ilişki kurması  

Sıralanan temel algı ve biçimler doğrultusunda gruplar halinde sahneleme sunumları gerçekleştirilmesi

 

 

BİZDEN HABERDAR OLUN